Privacyreglement Fentastic fotografie

Fentastic fotografie (hierna Fentastic) verzorgt fotoshoots voor pasgeboren baby’s, kinderen en zwangere vrouwen.
Gegevens en wensen van de ouder(s) en aankomende moeders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen ouder(s) en Fentastic.
In deze overeenkomsten worden persoonsgegevens opgenomen van bovengenoemde personen en worden deze gegevens opgeslagen in een (digitaal) dossier.

De gegevens die worden verwerkt zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht.

De noodzakelijkheid tot het verwerken van de persoonsgegevens, liggen omsloten in de Wet Omzetbelasting, deze gegevens zullen desgevraagd worden gedeeld met de Belastingdienst.
Gegevens zullen gedeeld worden met de noodzakelijk betrokkenen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden.

Fentastic maakt gebruik van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens en zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van fotografie.
Gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden, tenzij met toestemming van de betrokkenen of uit wettelijk kader.

Het is de betrokkene toegestaan om een verzoek tot wijziging van de gegevens te doen, dan wel de gegevens te laten verwijderen uit het dossier.
Tevens is hij / zij gerechtigd navraag te doen welke gegevens er namens de geregistreerde verwerkt zijn, dit d.m.v. een schriftelijk verzoek aan Fentastic, welke binnen 14 dagen gehoor zal geven aan het verzoek.
Als de gevraagde wijzigingen in strijd zijn met de wetgeving, zal Fentastic de aanvrager hiervan binnen 14 dagen op de hoogte stellen.

De bewaartermijn van gegevens bedraagt minimaal 7 jaar.
Na het beëindigen van de contractuele overeenkomsten moet er aan alle verplichtingen van de overeenkomsten zijn voldaan voordat de bewaartermijn ingaat.
Als de bewaartermijn van 7 jaar is verstreken zullen in het 8e jaar de gegevens worden vernietigd.

Klachten over de verwerking van Persoonsgegevens kunnen kenbaar gemaakt worden aan Fentastic. Wordt de klacht niet naar tevredenheid behandeld, kunt u zich wenden tot de kantonrechter.

– 25-5-2018